Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Tisknete stránku: https://www.senior6.cz/index.php?strana=prohlaseni_soukromi (klik pro návrat)
Datum vytištění: 21.06.2024


navigace: Nezařazené stránky » Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Základní ustanovení

Městská část Praha 6 tímto vydává podmínky a prohlášení pro používání webu www.praha6.cz (dále jen "Město" a "Podmínky").

Webem se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.praha6.cz a www.sestka.cz (dále jen "Portál").

Vlastníkem a provozovatelem Portálu je Město, které je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněno vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Obsah Portálu je chráněný autorským právem a obsahuje texty, obrázky a grafiky některých třetích stran, které jsou používány s jejich svolením. Jejich užití v rozporu s právními předpisy je zakázáno. Upozorňujeme uživatele, že v případě zájmu o reprodukci či jiné použití obrázků/grafiky z těchto webových stránek, je potřeba získat svolení od držitele autorských práv.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání webu se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví web (dále jen uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na stránky Portálu.

Odpovědnost Provozovatele

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný v rámci Portálu, pokud mu tento obsah není znám, nebo pokud pro něj není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit (viz dále - Třetí strany).

Ochrana osobních údajů

Přístup do některých sekcí nebo využití některých služeb na Portálu může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "Registrace"). Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

V některých případech spolupracuje Město s třetími stranami, kterým je nutné některé osobní údaje zpřístupnit. V případě, že Město chce tyto osobní údaje zpřístupnit a zákon takový souhlas vyžaduje, bude uživatel o takový souhlas požádán, např. při uzavírání smlouvy.

Shromažďování údajů a informací

Za účelem zlepšení obsahu a použitelnosti Portálu Město automaticky shromažďuje od svých uživatelů několik kategorií informací. Tyto informace obsahují následující:

IP (Internet Protocol) adresa uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělenou IP adresu. Plné doménové jméno uživatelova poskytovatele internetového připojení a/nebo uživatelova počítače, pokud má přímo přidělené doménové jméno. Používaný typ prohlížeče (jako je například: Netscape, Internet Explorer, Opera, Konqueror apod.) a operačního systému na uživatelově počítači. Datum a čas, kdy uživatel navštívil stránky. Webové stránky, které byly navštíveny v rámci Portálu, stejně jako použité aplikace/formuláře a údaje o formulářích. Jedinečné adresy URL stránek navštívených před vstupem na Portál (lze-li identifikovat), pokud se uživatel nepřipojil přímo na některou stránku portálu nebo je nepoužívá jako domovskou stránku.

Město používá tyto informace, aby identifikovalo výkonové potřeby na místě instalace, zajistilo kompatibilitu s technologií používanou návštěvníky a všeobecně doplnilo a vylepšilo služby nabízené na Portálu. Aby bylo těchto cílů dosaženo, Město jednou za měsíc provádí statistickou analýzu dat, které shromažďuje.

Všeobecná data (jiná než osobní) jsou seskupována pro účely sledování použitelnosti, výkonu a účinnosti stránek. Tyto průzkumy slouží ke zlepšení služeb zákazníkům, použitelnosti a obsahu webových stránek.

Tato všeobecná data pro Poskytovatele sbírá, zpracovává a analyzuje certifikovaná společnost eMerite pomocí standardizované metodiky Yahoo! Web Analytics.

Schromažďované informace získné přímým zadáním návštěvníka

databáze popis úschova
hledané texty využití pro statistiky, optimalizaci indexování a také pro historii vyhledávání 90 dní
odeslané emaily historie komunikace SMTP serverů pro případné odhalování problémů 30 dní
RSS historie využití RSS kanálů 90 dní
SocNet statistika využití ikonek pro ukládání odkazů na sociální sítě 90 dní
anketa log hlasování v Anketách (z důvodu zbránění nekalé manipulace s hlasy) 1 rok
diskuse registrační údaje v diskusním fóru trvale
otázky informace zadané v modulu Otázky & odpovědi trvale
rozhovory informace zadané v modulu On-line rozhovory trvale
SMS a MMS informace zaslané pomocí SMS nebo MMS do modulů Lokální MMS-ing, SMS InfoKanál nebo SMS podatelna trvale
administrace informace zadané do modulů v administaci trvale
historie log změn v modulech přístupných v administaci 90 dní

Po uplynutí doby úschovy jsou data automaticky nevratně odstraněna z databázových tabulek. (Pro zajímavost uvádíme i odkaz na přehled osobních údajů evidovaných ÚMČ Praha 6; povinnost zveřejnění vyplývá ze zákona 101/2000 Sb.)

Informace poskytované Portálem

Při používání/práci na webu uživatel může dobrovolně podat Městu informace, kromě jiného elektronickou poštou (e-mailem), vyplněním a podáním elektronického formuláře.

Takto dobrovolně podané informace jsou uloženy v bezpečném prostředí a budou použity Městem při plnění povinností a/nebo závazků ke svým občanům. Účely, pro které mohou být použity dobrovolně podané informace, zahrnují například následující:

Usnadňují zodpovězení žádosti o informaci, která není dostupná na Portálu. Řešení problému, který byl ohlášen Městu prostřednictvím Portálu. Zveřejnění takové informace na základě žádosti vznesené podle práva o svobodě informací nebo soudního příkazu, pokud tato informace není právně chráněna.

Město neshromažďuje data pro komerční nebo obchodní účely. Město třetí straně nepronajme, neprodá ani se třetí stranou nevymění osobní údaje uživatelů (tj. údaje jako jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail atd., které identifikují uživatele jako konkrétní osobu) bez výslovného souhlasu uživatele. Město neposkytuje informace o kreditních kartách nebo jiné osobní finanční a platební údaje, kromě informací nezbytných pro provedení transakcí kreditní kartou či jinou formou, nebo za výslovného souhlasu příslušného uživatele. Veškeré používání finančních informací Městem se řídí směrnicemi o postupu při finančních záležitostech.

Zabezpečení/bezpečnost

Informace, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy (například osobní a provozní údaje uživatele) jsou uživateli na našich portálech zpřístupněny pouze po jeho předchozí identifikaci a autentizaci pomocí přihlašovacích údajů. V těchto případech má uživatel možnost obdržet či si vytvořit heslo pro přístup nebo podání osobních informací. Heslo by nemělo být nikomu prozrazováno a Město nikdy nepožádá uživatele o heslo v telefonním hovoru, faxu, e-mailu nebo jiné nestandardní formě komunikace. Jakmile uživatel ukončí aplikaci nebo aplikace chráněné heslem, musí příslušnou stránku opustit. Je-li pro přístup ke zmíněným heslem chráněným stránkám používán veřejně přístupný prohlížeč, uživatelé musí zavřít celou práci, a pokud možno pročistit všechny dočasné vyrovnávací paměti nebo jiná místa, kde by toto heslo mohlo být uloženo.

S cílem zabránit neoprávněnému přístupu či prozrazení, ve snaze udržet přesnost údajů a zajistit vhodné využití informací, byly zavedeny odpovídající fyzické, elektronické a řídící procedury, které chrání a zabezpečují shromažďované informace. Například vaše hesla jsou uložena v databázi v "nerozluštitelné" podobě. Vámi zvolené heslo je doplněno o "salt"(sůl) a poté jednosměrně zahashováno, čímž vznikne poměrně dlouhý nesrozumitelný řetězec znaků a teprve ten je uložen do databáze. V případě zapomenutí vám heslo nedokážeme zjistit ani my a musíme vám přidělit nové. Při vašem přihlašování se postupuje stejně = zadané heslo se doplní o salt a zahashuje. Teprve tento hash se porovná s hashem v databázi který musí být shodný. Výhodou pak je, že i kdyby se někomu podařilo zcizit tabulku s loginy a hesly, bude mu to k ničemu. A to dokonce i v případě kdy by měl hesla z jiného serveru kde jste použili stejné heslo. Hash by byl jiný protože by tam bylo heslo zahashované s jiným saltem, případně bez něj.

Zabezpečení našich dat věnujeme skutečně mimořádnou pozornost.

Cookie

Tyto webové stránky obecně nepoužívají "trvalé" soubory cookie s vyjímkou cookies přidělených v administračním rozhraní.

"Cookies" jsou malé datové soubory nebo položky ve větších souborech, které se využívají pro rozlišení návštěvníků webových stránek a zjištění informací během mnohonásobných návštěv stránek. Město používá "Dočasné" soubory cookie na některých částech webu a tyto dočasné soubory cookies po ukončení práce a uzavření prohlížeče nezůstávají uložené na disku počítače.

Používání cookies je standardní praxe mezi internetovými stránkami. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale obvykle můžete nastavením preferencí prohlížeče soubory cookie odmítnout nebo můžete selektivně přijímat pouze některé z nich. Pokud uživatel příjem souborů cookie vypne, může se stát, že pro něj nebudou některé funkce na stránkách Portálu dostupné a některé webové stránky se v takovém případě nemusí správně zobrazit.

Webová návěstí

Město na své Portálu ani v žádném html e-mailu vytvořeném nebo jinak zaslaném z Portálu. nepoužívá webová návěstí. Webová návěstí jsou elektronické obrazy o velikosti jednoho pixelu označované také jako prázdné obrazy GIF. Webová návěstí mohou v počítači návštěvníka stránek číst určité typy informací, například číslo souboru cookie návštěvníka, datum a čas zobrazení stránky a popis stránky, kam je webové návěstí umístěno.

Děti

Žádné aplikace na Portálu specificky nevyžadují informace od nezletilých ani se nesnaží zjistit, jestli je návštěvník nezletilý. Jelikož takové informace nebudou specificky identifikované jako informace od nezletilých, uživatelé Portálu si musí být vědomi, že se s osobními informacemi podanými Portálu nezletilými bude zacházet stejným způsobem jako s informacemi podanými dospělým.

Město pevně věří, že dozor rodičů je důležitý faktor při používání internetu nezletilými. Proto Město žádá rodiče, aby pomáhali a radili svým dětem, pokud mají poskytnout kterékoliv osobní informace online. Město dále požaduje, aby děti žádaly o povolení rodičů, než poskytnou jakékoliv informace online.

Třetí strany

Odkazy na webové servery třetích stran, které mohou být obsaženy na Portálu, jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tím Portál. Město nepřezkoumává tyto webové stránky třetích stran ani jejich zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od přístupu Města. Webové stránky třetích stran nepodléhají schválení Města a Město nečiní ohledně těchto serverů žádná prohlášení a za obsah těchto stránek nemůže být odpovědno. Na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím stránek nesouvisejících třetích stran, se nevztahují tyto Podmínky a prohlášení o ochraně soukromí. Před zadáním osobních údajů vám doporučujeme přečíst si zásady ochrany soukromí dané organizace. Některé jiné organizace se mohou rozhodnout sdílet osobní data s Městem; toto sdílení se řídí zásadami ochrany soukromí příslušné společnosti.

Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo změnit podmínky tohoto prohlášení bez předchozího upozornění.


Senior 6 - mikroweb portálu Praha6.cz
Úřad MČ Praha 6., Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
Telefon na ústřednu: 220 189 linka 111, Bezplatná infolinka: 800 800 001, úř.hod. Po,St 8-18
web: www.senior6.cz
email:

--- konec tisknuté stránky ---

Naše weby: www.praha6.cz // www.sestka.cz // www.doprava6.cz // www.bezbarierova6.cz // www.jakdoskolky.cz // www.jakdoskoly.cz